przekaż 1% KRS: 0000211786

Misja

Wszechstronne wsparcie dziecka na każdym etapie rozwoju, bez względu na jego stan zdrowia, wiek, przynależność etniczną, społeczną, czy religijną.

Cele

Celem Fundacji jest prowadzenie i wspieranie działalności:

 • edukacyjnej
 • prozdrowotnej
 • opiekuńczej
 • leczniczej
 • społecznej

na rzecz dzieci chorych, niepełnosprawnych, wybitnie uzdolnionych, pochodzących z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią społeczną oraz wszystkich innych dzieci potrzebujących pomocy osób trzecich, poprzez tworzenie im w ten sposób warunków wyrównujących ich szanse na drodze wszechstronnego rozwoju.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej, oświatowej, wychowawczej, kulturalnej i merytorycznej oraz tworzenie warunków do rozwoju pomocy w formie organizowania lub dofinansowania bezpłatnych szkoleń, sympozjów, zebrań naukowych z udziałem przedstawicieli środowisk nauki, oświaty i kultury poświęconych tematyce dziecięcej,
 • dążenie do likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej w formie dofinansowania prac projektowo- wykonawczych,
 • dążenie do likwidacji utrudnień we wszelkich środkach komunikacji w formie dofinansowania zakupu wózków inwalidzkich oraz innego sprzętu rehabilitacyjnego umożliwiającego dzieciom niepełnosprawnym korzystanie z ogólnie dostępnych środków transportu osobowego,
 • popularyzacje dokonań dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych w dziedzinie nauki, sztuki, sportu, w formie organizowani lub dofinansowania organizacji wystaw artystycznych, prelekcji, wernisaży, galerii sztuki, okolicznościowych ekspozycji muzealnych oraz różnego rodzaju imprez o charakterze sportowym,
 • upowszechnianie wiedzy o przyczynach niepełnosprawności i prowadzenie działalności profilaktycznej w środowiskach młodzieży szkolnej i akademickiej oraz zakładach pracy w formie finansowania bezpłatnych wydawnictw i publikacji dotyczących tej tematyki,
 • współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, a także organizacjami społecznymi w budowaniu podstaw prawidłowego procesu integracji dzieci niepełnosprawnych ze społeczeństwem w formie dofinansowania tzw. szkół i ośrodków integracyjnych,
 • popularyzację osiągnięć innych państw zaawansowanych w rozwiązywaniu problemów dzieci w formie dofinansowywania druku i kolportażu bezpłatnych broszur zajmujących się tą tematyką, a uwzględniających doświadczenia zagraniczne,
 • finansowanie nagród i stypendiów oraz doraźnej pomocy finansowej w formie zasiłków celowych dla dzieci szczególnie uzdolnionych lub potrzebujących materialnego wsparcia osób trzecich,
 • organizowanie i dofinansowywanie wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie, obozy, „zielone szkoły”, leczenie w kraju i zagranicą,
 • dofinansowywanie dzieci niepełnosprawnych, pełnosprawnych, chorych i ubogich,
 • zbieranie środków i przekazywanie ich na dożywianie dzieci,
 • finansowanie zakupu leków dla dzieci chorych,
 • dofinansowywanie imprez charytatywnych, koncertów, wystaw, imprez sportowych,
 • pozyskiwanie środków na rzecz Fundacji w celu realizacji zadań statutowych.

Statut Fundacji

otwórz